STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
O NAS

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń dnia 14 listopada 1996 roku. Pierwsza siedziba Stowarzyszenia mieściła się w pomieszczeniach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Mickiewicza 39 w Sztumie.

Celem stowarzyszenia jest niesienie szeroko rozumianej pomocy osobom pokrzywdzonym przez los, wymagającym wsparcia, a nie objętych dotychczas wcale lub w niewystarczającym stopniu świadczeniami rządowej i samorządowej pomocy społecznej, umożliwiającej pełną integrację osób niepełnosprawnych z ogółem społeczeństwa, w zakresie:

  • materialnym,
  • finansowym,
  • prawnym,
  • organizacyjnym,
  • społeczno-zdrowotnym.

Od samego początku jesteśmy instytucją wychodzącą na przeciw potrzebom osób niepełnosprawnych, w 1999 roku złożyliśmy wniosek o utworzenie pierwszych warsztatów terapii zajęciowych na terenie Gminy Sztum. Udało się to dzięki otrzymanym na ten cel środkom z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przekazaniu przez Samorząd Sztumski budynku po zlikwidowanej szkole w Koniecwałdzie.

Dnia 1 lutego 2000 roku w nowo powstałych warsztatach rehabilitację zawodową i społeczną rozpoczęło 22 uczestników, w obecnej chwili placówka prowadzi rehabilitację dla 26 niepełnosprawnych osób. Mieści się tam także siedziba Stowarzyszenia.

W 2005 roku uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego, dzięki czemu możemy pozyskiwać środki z 1% i przeznaczać je na działalność statutową.

Widząc pozytywne strony działania placówki WTZ w Koniecwałdzie, Stowarzyszenie, przy wsparciu i zaangażowaniu Gminy Dzierzgoń, utworzyło kolejną tego typu placówkę w powiecie sztumskim, podpisując w dniu 15 grudnia 2015 roku umowę z PFRON na finansowanie WTZ w Dzierzgoniu. Było to możliwe dzięki Gminie Dzierzgoń, która przekazała na realizację naszych celów statutowych część budynku i wykonała na własny koszt remont oraz przystosowała budynek do zadań Warsztatów Terapii Zajęciowych, który rozpoczął swoją działalność 28 grudnia 2015 roku. Rehabilitację zawodową i społeczną prowadzi się tam dla stałej liczby niepełnosprawnych uczestników, która wynosi 25 osób.

Od momentu powstania Stowarzyszenia naszą mocną stroną zawsze byli ludzie – odpowiedzialni, rozsądni, kreatywni, sympatyczni i empatyczni, na których pomoc mogliśmy i możemy liczyć przy realizacji różnego rodzaju zadań i projektów. Stowarzyszenie działa i rozwija się dzięki nieodpłatnej pracy wielu osób, którym nie jest obca bezinteresowna pomoc na rzecz drugiego człowieka. Mamy w swoim gronie wielu wspaniałych członków, wolontariuszy. Współpracujemy z samorządami, innymi Stowarzyszeniami i Fundacjami, placówkami oświatowymi, placówkami zdrowia – wszystko dla dobra osób, którym pomagamy.

Stowarzyszenie jest reprezentowane przez 4-osobowy Zarząd, który pracuje społecznie zgodnie z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia, wpisane jest do KRS pod numerem 0000011769. Przez tych wiele lat działalności odnosiliśmy zarówno sukcesy jak i porażki, ale najważniejsze jest to, że mamy siłę, ludzi, partnerów i możliwości do rozwoju.

Swoją działalnością wspieramy rozwój społeczny i zawodowy osób niepełnosprawnych objętych naszą pomocą z terenu powiatu sztumskiego.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie realizuje projekt pt. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu:

Próba ujednolicenia prowadzenia metody do diagnozy osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej, podnoszenie standardów wykonywania pracy przez kadrę WTZ w kierunku rehabilitacji zawodowej, dostosowanie pomieszczeń i wyposażenia WTZ w ramach projektu.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie otrzymał dofinansowanie na wyposażenie WTZ, niezbędnego do prowadzenia terapii zgodnie z wypracowanymi standardami.

Wartość wyposażenia: 53 050,00 zł